หน้าแรกKNOWLEDGEธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan)

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan)

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan)

ธนาคารกลางญี่ปุ่น  (BOJ) คืออะไร ?

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan)  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ย่านธุรกิจ Nihonbashi ในโตเกียว  ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น  เป็นธนาคารกลางของญี่ปุ่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกและจัดการสกุลเงินและหลักทรัพย์ซื้อคืน และ ดำเนินนโยบายการเงินรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของญี่ปุ่น และ ให้บริการชำระบัญชีและหักบัญชีเช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ) ยังรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจและจัดทำการวิจัยและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

 

ประเด็นที่สำคัญ

  • Bank of Japan หรือเรารู้จักในชื่อย่อ BOJ เป็นธนาคารกลางของญี่ปุ่น เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1885
  • BOJ มีหน้าที่กำหนดดูแลนโยบายการเงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย ออกและติดตามสกุลเงินและหลักทรัพย์ซื้อคืน
  • ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะ

 

ภารกิจของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan) ตามพระราชบัญญัติก่อตั้ง มีดังนี้

  1. พิมพ์และจัดการธนบัตร
  2. นำนโยบายการเงินไปปฏิบัติ
  3. จัดหาบริการชำระหนี้และรับประกันเสถียรภาพของระบบการเงิน
  4. ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการคลังและหลักประกันภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
  5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และ กิจกรรมวิจัย

ทำความเข้าใจกับธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ)

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออกธนบัตรฉบับแรก ในปี 1885 และเว้นช่วงเวลาสั้นๆ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำนักงานใหญ่ของธนาคารในนิฮงบาชิตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงกษาปณ์ทองคำเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้กับกินซ่าของเมืองหรือย่านโรงกษาปณ์เงิน

 

 

องค์การธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี 2022) คือ Haruhiko Kuroda โดย Kuroda ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในปี 2013 และเป็นผู้ว่าการคนที่ 31 ของ ธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ) ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งประธาน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) เมื่อหมดวาระสมัยแรกเขาได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นเวลาอีกห้าปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2018  คุโรดะเป็นผู้สนับสนุนนโยบายมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
นอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้ว ยังมีรองผู้ว่าการ 2 คน กรรมการนโยบาย 6 คน ผู้ตรวจสอบบัญชี 3 คน ที่ปรึกษา 2-3 คน และกรรมการบริหาร 6 คน เจ้าหน้าที่เหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในคณะกรรมการนโยบายของธนาคาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจของธนาคาร คณะกรรมการกำหนดการควบคุมสกุลเงินและการเงิน หลักการพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของธนาคาร และกำกับดูแลหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารยกเว้นผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ผู้ตรวจสอบบัญชี กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา
สำนักงานใหญ่ของธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ) มี 15 แผนก  32 สาขา และ สำนักงานสาขาในพื้นที่ 14 แห่ง

 

นโยบายการเงินของธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ)

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ตัดสินใจและดำเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมสกุลเงินและการเงินโดยใช้เครื่องมือในการดำเนินงาน เช่น การดำเนินการของตลาดเงิน นโยบายการเงินกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายในการประชุมนโยบายการเงิน  (Monetary Policy Meetings (MPMs)) ที่ MPMs คณะกรรมการนโยบายจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ และกำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินงานของตลาดเงิน และจุดยืนของนโยบายการเงินของธนาคารสำหรับอนาคตอันใกล้
นโยบายการเงินของธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ)
นโยบายการเงินของธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ)

 

 

การประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบาย  (Monetary Policy Meetings (MPMs)) จัดขึ้นปีละ 8 ครั้งเป็นเวลา 2 วัน การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินทำได้โดยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการนโยบาย 9 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ 2 คน และ สมาชิกอีก 6 คน ธนาคารใช้การวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและการเงินในการตัดสินใจนโยบายการเงิน

 

ความเป็นอิสระและความโปร่งใสของ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น 

ธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ) จะออกการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินทันทีหลังจาก การประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบาย  (Monetary Policy Meetings (MPMs))ในแต่ละครั้ง ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังจัดงานแถลงข่าวเป็นประจำโดยประธานคณะกรรมการนโยบาย ผู้ว่าการ เพื่ออธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารยังเผยแพร่สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบาย

 

นโยบายการเงินของ ธนาคารญี่ปุ่น  (BOJ) ในปี 2022

เมื่อต้นปี 2022 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ให้แนะนำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านเงินเฟ้อที่ยังต่ำอยู่ พร้อมกับแนะนำให้ BOJ พิจารณากำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสำหรับพันธบัตรที่มีอายุไถ่ถอนสั้นลงด้วย เพื่อทำให้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งการแสดงความเห็นดังกล่าวของ IMF นั้น สวนทางกับท่าทีของธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกที่เริ่มคุมเข้มนโยบายการเงินเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกสวนทางกับเงินเฟ้อของประเทศญี่ปุ่น

 

Japan Monetary Policy Chart
Japan Monetary Policy Chart

 

 

ปัจจุบัน BOJ ได้คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ประมาณ 0% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำเพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนและภาคครัวเรือน
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »