spot_img
หน้าแรกECBDecisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to...

Decisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to decisions setting interest rates)


สิงหาคม-กันยายน 2565

23 กันยายน 2565

การดำเนินงานของตลาด

ทบทวนแนวทางการจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองแนวปฏิบัติ ECB/2022/28 แก้ไขแนวทาง 2008/596/EC เกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์สำรองต่างประเทศของธนาคารกลางยุโรปโดยธนาคารกลางแห่งชาติและเอกสารทางกฎหมายสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในกฎหมายทำให้มั่นใจได้ว่า (ก) เมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและ/หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และ/หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ/หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ECB ควรมีความสามารถในการยุติข้อตกลงการหักบัญชีหลักที่ทำกับคู่สัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หรือที่ทำขึ้นโดย ECB ก่อนวันดังกล่าวและแก้ไขภายหลัง ซึ่งสะท้อนถึงแนวปฏิบัติของ ECB ในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อตกลงหลักอื่น ๆ ที่ใช้โดย ECB; และ (b) คู่สัญญาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สำรองต่างประเทศของ ECB จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดในระดับสหภาพยุโรปและ/หรือสหประชาชาติ หรือกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิคอื่นๆ อีกหลายประการ

ปฏิทินบ่งชี้สำหรับปี 2023 และ 2024 เกี่ยวกับการชำระคืนก่อนกำหนดโดยสมัครใจของการดำเนินการรีไฟแนนซ์ระยะยาวที่เป็นเป้าหมายชุดที่สาม (TLTRO III)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้อนุมัติปฏิทินบ่งชี้สำหรับการชำระหนี้ก่อนกำหนดตามความสมัครใจของ TLTRO III ในปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 และอนุญาตให้เผยแพร่ ดิ เอกสาร มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB

เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเงินฝากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกเพดานอัตราดอกเบี้ย 0% ชั่วคราวสำหรับค่าตอบแทนเงินฝากของรัฐบาลเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการส่งนโยบายการเงินและปกป้องการทำงานของตลาดอย่างมีระเบียบ เพดานจะยังคงอยู่ที่ระดับล่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ Eurosystem (DFR) หรืออัตราระยะสั้นของยูโร (€STR) อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงในกรณีของ DFR ที่เป็นบวก ค่าตอบแทนที่แก้ไขแล้วมีผลตั้งแต่เริ่มต้นระยะเวลาการบำรุงรักษาครั้งที่หก คือ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 และจะคงอยู่จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ และการกระทำทางกฎหมายที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ (Decision ECB/2022/30 สำหรับการปรับค่าตอบแทนชั่วคราวของเงินฝากตามนโยบายที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ถือไว้กับธนาคารกลางของประเทศและธนาคารกลางยุโรป) มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB

การรวมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับการซื้อพันธบัตรองค์กร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองรับรอง การตัดสินใจ ECB/2022/29 แก้ไขการตัดสินใจ (EU) 2016/948 ว่าด้วยการดำเนินการตามโครงการจัดซื้อภาคธุรกิจ การแก้ไขรวมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดสรรเกณฑ์มาตรฐานและแนะนำขีดจำกัดครบกำหนดสำหรับพันธบัตรของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานด้านสภาพอากาศที่แย่ลง การเปลี่ยนแปลงตามมาจากการตัดสินใจของสภาปกครองที่ประกาศใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ของวันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อรวมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรอบนโยบายการเงินของ Eurosystem การแก้ไขกฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้กับธุรกรรมที่ชำระในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ ECB

โครงสร้างพื้นฐานของตลาดและการชำระเงิน

Purple Teaming Best Practices of the Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER-EU) Framework

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองซึ่งได้รับประโยชน์จากการสังเกตของสมาชิกสภาสามัญได้อนุมัติแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีมสีม่วงของ TIBER-EU และอนุญาตให้เผยแพร่ เอกสารซึ่งมีอยู่ใน ส่วน TIBER-EU ของเว็บไซต์ ECB กรอบการทำงานของ TIBER-EU ช่วยให้หน่วยงานของยุโรปและระดับประเทศสามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและสถาบันต่างๆ เพื่อจัดทำโปรแกรมสำหรับการทดสอบที่มีการควบคุมและทำตามสั่งโดยอิงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นจริงและเป็นจริง การทดสอบเหล่านี้เลียนแบบภัยคุกคามในชีวิตจริงเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของหน่วยงานต่อการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน การรวมทีมสีม่วงเป็นกิจกรรมการทดสอบร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับทั้งทีมโจมตีเชิงรุก (ทีมแดง) และทีมป้องกัน (ทีมสีน้ำเงิน) ในการทดสอบ TIBER-EU และมีเป้าหมายเพื่อเสริมการทดสอบในสถานการณ์เฉพาะ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีมสีม่วงมาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทดสอบจำนวนมากที่ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ TIBER-EU ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง และสามารถใช้ได้โดยสมัครใจ

คำแนะนำด้านกฎหมาย

ความเห็น ECB เกี่ยวกับข้อเสนอหลักเกณฑ์การแก้ไขระเบียบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลาง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น CON/2022/25 ตามคำร้องขอของคณะมนตรีสหภาพยุโรป

ECB ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับคำสั่งเกี่ยวกับการเตรียมการมอบหมาย การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การรายงานการกำกับดูแล การให้บริการรับฝากเงินและการดูแล และการกู้ยืมเงินจากกองทุนรวมที่ลงทุนทางเลือก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/26 จัดทำขึ้นตามความคิดริเริ่มของ ECB

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการประกันบางรายการต่อธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/27 ตามคำร้องขอของประธาน Oireachtas (รัฐสภาแห่งชาติไอริช) คณะกรรมการร่วมด้านการเงิน การใช้จ่ายสาธารณะและการปฏิรูป และ Taoiseach

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของ Central Credit Register ในกรีซ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/28 ตามคำร้องขอของกระทรวงการคลังกรีซ

ECB ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและบำรุงรักษาทะเบียนสถิติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/29 ตามคำร้องขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการปกป้องสภาพภูมิอากาศของเยอรมนี

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎที่สอดคล้องเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอย่างยุติธรรม (พระราชบัญญัติข้อมูล)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/30 จัดทำขึ้นตามความคิดริเริ่มของ ECB

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับการเปลี่ยนธนบัตรและเหรียญและตัวจัดการเงินสดในลัตเวีย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/31 ตามคำร้องขอของ Latvijas Banka

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับการเพิ่มความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/32 ตามคำร้องขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไอร์แลนด์

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับอัตราส่วนสำรองและเงินสำรองขั้นต่ำในฮังการี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/33 ตามคำร้องขอของธนาคาร Magyar Nemzeti

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับแผนสวัสดิการหลังเกษียณอายุใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่บริการของรัฐและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในไซปรัส

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/34 ตามคำร้องขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐไซปรัส

ความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับการบริจาคเงินที่ได้จากการออกเหรียญเหรียญสำหรับการสนับสนุนทั่วไปของสังคมยูเครน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองความเห็น คอน/2022/35 ตามคำร้องขอของ Latvijas Banka

การกำกับดูแลกิจการ

ESCB และ SSM กฎบัตรความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย และการรวม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ECB ได้เปิดตัว European System of Central Banks (ESCB) & Single Supervisory Mechanism (SSM) ความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย และการรวม กฎบัตรร่วมกับธนาคารกลางแห่งชาติของยุโรป 26 แห่งและหน่วยงานที่มีอำนาจระดับชาติ กฎบัตรนี้กำหนดหลักการร่วมกัน เป้าหมายร่วมกัน และคำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานในระดับทั่วทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ มีอยู่ในเว็บไซต์ของ ECB

ข้อเสนอแนะของ ECB สำหรับผู้ตรวจสอบภายนอกของ De Nederlandsche Bank

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้รับรองข้อเสนอแนะ ECB/2022/27 ถึงคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร De Nederlandsche

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรคนใหม่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองได้แต่งตั้งโรแลนด์ เวย์แลนด์ ผู้อำนวยการบริหารของ Banque centrale du Luxembourg และสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร (ODC) เป็นประธาน ODC ในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2022 ซึ่งเป็นวันที่ประธานของคณะกรรมการ Eurosystem/ESCB ทั้งหมดจะถูกแต่งตั้ง (อีกครั้ง) ในรอบสามปีถัดไป ก่อนหน้านี้ ODC มี Michael Diemer เป็นประธาน ซึ่งกำลังจะเกษียณจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของ ECB เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2022

สถิติ

การเผยแพร่ Integrated Reporting Framework (IReF) ผลการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาปกครองด้วยประโยชน์ของข้อสังเกตของสมาชิกสภาทั่วไปได้อนุมัติผลการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของการประเมินผลประโยชน์ต้นทุนของ IReF และการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภาพรวม เอกสารและอนุญาตให้เผยแพร่ ระบบการรายงานทางสถิติที่กลมกลืนกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถรายงานข้อมูลทางสถิติไปยัง ESCB ได้ง่ายขึ้น และลดภาระในการรายงานโดยใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลและวิธีปฏิบัติในการผลิตที่ทันสมัย นอกจากนี้ ระบบจะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้กำหนดนโยบาย เอกสารที่เกี่ยวข้องมีอยู่ใน ส่วน IReF ของเว็บไซต์ ECB

การกำกับดูแลธนาคาร ECB

การปฏิบัติตามแนวทาง EBA เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของระบอบการรักษาความลับ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองไม่ได้คัดค้านข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลให้แจ้ง EBA ว่าสำหรับสถาบันที่สำคัญภายใต้การดูแลโดยตรง ECB ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ EBA เรื่องความเท่าเทียมกันของการรักษาความลับและระบอบความลับทางวิชาชีพที่สาม -หน่วยงานของประเทศ (EBA/GL/2022/04).

รายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมการลงโทษใน SSM ปี 2564

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สภาปกครองไม่ได้คัดค้านข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลให้เผยแพร่รายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมการลงโทษใน SSM ในปี พ.ศ. 2564 รายงาน มีอยู่ในเว็บไซต์การกำกับดูแลการธนาคารของ ECB

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »