spot_img
หน้าแรกFINANCE KNOWLEDGEอัตราเงินเฟ้อส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองประเทศอย่างไร ?

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองประเทศอย่างไร ?

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองประเทศอย่างไร ?

อัตราเงินเฟ้อในประเทศหนึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อมูลค่าสกุลเงินของประเทศ และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศ

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่าผลกระทบเชิงบวกที่มีนัยสำคัญ ต่อมูลค่าสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมากไม่ได้รับประกันว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะดีต่อสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงมากมักส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประเทศกับสกุลเงินประเทศอื่น ๆ

 

ประเด็นที่สำคัญ

  • อัตราเงินเฟ้อหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาโดยทั่วไปภายในระบบเศรษฐกิจเมื่อเวลาผ่านไป
  • อัตราเงินเฟ้อยังถือเป็นการลดกำลังซื้อของเงินอีกด้วย
  • อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
  • ปัจจัยอื่นๆ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า (ซึ่งสะท้อนถึงระดับความต้องการสินค้าและบริการของประเทศ) อัตราดอกเบี้ย และ ระดับหนี้ของประเทศ ล้วนส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งๆ

 

อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสัมพันธ์กันอย่างไร

อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ประเทศต่าง ๆ พยายามสร้างสมดุลระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นซับซ้อนและมักจะจัดการได้ยาก
อัตราดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจและโดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อมูลค่าสกุลเงิน หากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่อุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน อาจเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผลเสียเสมอไป แต่อัตราดอกเบี้ยต่ำมักไม่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการสกุลเงินของประเทศ
การกำหนดมูลค่าสูงสุดและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของประเทศหนึ่ง ๆ คือการรับรู้ถึงความต้องการที่จะถือครองสกุลเงินของประเทศนั้น การรับรู้นั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น ความมั่นคงของรัฐบาลของประเทศและเศรษฐกิจ หากประเทศใดถูกมองว่าไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ หรือมีความเป็นไปได้สูงที่ ค่าเงินจะอ่อนค่าลงอย่างกะทันหัน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของค่าเงินของประเทศ นักลงทุนมักจะละเลยค่าเงินและไม่เต็มใจที่จะถือไว้เป็นระยะเวลานาน หรือในปริมาณมาก

 

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน

นอกเหนือจากการรับรู้ถึงความปลอดภัยที่สำคัญของสกุลเงินของประเทศแล้ว ปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อสามารถส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดุลการค้า (ซึ่งสะท้อนถึงระดับความต้องการสินค้าและบริการของประเทศ) อัตราดอกเบี้ย และ ระดับหนี้ของประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของสกุลเงินที่กำหนด นักลงทุนติดตามตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ ชั้นนำของประเทศ เพื่อช่วยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน หนึ่งในอิทธิพลที่เป็นไปได้มากมายต่ออัตราแลกเปลี่ยนมีมากกว่าตัวแปรและอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

อัตราดอกเบี้ยส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประเทศกับสกุลเงินอื่น ๆ หรือไม่ ?

ในทางทฤษฎีใช่ ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่สัมพันธ์กัน นี่เป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ (PPP) และ ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย Parity ระบุว่าราคาสินค้าควรเท่ากันทุกที่ (กฎหมายราคาเดียว) เมื่อรวมอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ A สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลงในประเทศ B ผู้คนอาจต้องการให้กู้ยืมในประเทศ A แต่ต้องการยืมเงินในประเทศ B

 

อัตราเงินเฟ้อสัมพัทธ์ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่?

ใช่. เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อถือได้ว่าเป็นมูลค่าเงินที่ลดลง เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ธนาคารกลางในประเทศที่ประสบภาวะเงินเฟ้ออาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งอาจต่อต้านและเสริมความแข็งแกร่งของค่าเงิน

 

อัตราเงินเฟ้อสูงหรือต่ำส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือไม่ ?

โดยทั่วไปแล้ว อัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นปัญหาในตลาดสกุลเงินต่างประเทศมากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ

 

เงินเฟ้อทำให้ค่าเงินเสื่อมลงหรือไม่?

โดยทั่วไป อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะลดค่าเงินเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสามารถเทียบได้กับกำลังซื้อของเงินที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงจึงมักจะเห็นค่าเงินของพวกเขาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

 

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างสองประเทศอย่างไร ?
อ้างอิง : https://www.investopedia.com/ask/answers/022415/how-does-inflation-affect-exchange-rate-between-two-nations.asp
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »