หน้าแรกKNOWLEDGENonfarm Payroll คืออะไร 

Nonfarm Payroll คืออะไร 

Nonfarm Payroll คืออะไร 

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) เป็นการวัดจำนวนคนงานในสหรัฐฯ โดยไม่รวมคนงานในฟาร์มและคนงานในประเภทงานอื่นๆ เพียงไม่กี่กลุ่ม ซึ่งวัดโดยสำนักสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics (BLS)) ซึ่งสำรวจหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง โดยปกติแล้ว BLS จะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่อสาธารณชน เป็นรายเดือนผ่านรายงาน “สถานการณ์การจ้างงาน (Employment Situation)” นอกจากคนงานในฟาร์มแล้ว ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครัวเรือนส่วนตัว เจ้าของ และพนักงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้วย

ประเด็นที่สำคัญ Nonfarm Payroll

 1. การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นการวัดจำนวนคนงานในสหรัฐฯ โดยไม่รวมคนงานในฟาร์มและคนงานในประเภทงานอื่นๆ เพียงไม่กี่กลุ่ม
 2. การจัดประเภทบัญชีเงินเดือนนอกภาคเกษตรไม่รวมคนงานในฟาร์ม เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ ครัวเรือนส่วนตัว เจ้าของ และ พนักงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 3. ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรถูกรวบรวมโดยสำนักสถิติแรงงาน (BLS) เป็นรายเดือนประจำทุกเดือน ผ่านรายงาน “สถานการณ์การจ้างงาน (Employment Situation)” ซึ่งรวมถึง อัตราการว่างงาน ด้วย

ทำความเข้าใจกับ Nonfarm Payrolls

แม้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะบ่งบอกว่าคนงานในฟาร์มถูกแยกออกจากสถิติ แต่ก็มีหมวดหมู่อื่นๆ อีกหลายประเภทที่ สำนักสถิติแรงงาน (BLS) ไม่นับรวมเมื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร จากข้อมูลของสำนักสถิติแรงงาน (BLS)การจัดประเภทพนักงานนอกฟาร์มคิดเป็นประมาณ 80% ของภาคธุรกิจของสหรัฐที่มีส่วนช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวแทนของกำลังแรงงานส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ แต่ก็มีการยกเว้นบางประการนอกเหนือจากคนงานในฟาร์ม 
 1. พนักงานของรัฐ : รัฐบาลเป็นส่วนสำคัญของรายงาน “สถานการณ์การจ้างงาน” ในแต่ละเดือน แต่มีพนักงานของรัฐบางส่วนที่ไม่ได้รับการยกเว้น หมวดหมู่ของรัฐบาลครอบคลุมถึงพนักงานพลเรือน อย่างไรก็ตาม ไม่รวมพนักงานทหารและลูกจ้างของข้าราชการที่แต่งตั้งโดยรัฐบาล พนักงานของ Central Intelligence Agency, National Security Agency, National Imagery and Mapping Agency และ Defense Intelligence Agency ก็ไม่รวมอยู่ด้วย
 2. ครัวเรือนส่วนตัว: ไม่รวมพนักงานในครัวเรือนส่วนตัวและคนงานในครัวเรือน
 3. เจ้าของ: เจ้าของมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงเจ้าของคนเดียวและคนงานอิสระที่ดำเนินงานโดยไม่ได้จดทะเบียนบริษัท (เช่น ไม่มีบริษัทจำกัดความรับผิดหรือสถานะหุ้นส่วน)
 4. พนักงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร: แม้จะค่อนข้างใหญ่ แต่ภาคส่วนที่ไม่แสวงหาผลกำไรก็ไม่รวมอยู่ในสถิติการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตร

วิเคราะห์รายงานประจำทุกเดือน

รายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) เป็นรายงานประจำเดือนที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งเผยแพร่โดย สำนักสถิติแรงงาน (BLS)จะเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของเดือนถัดจากการรวบรวมการรายงานข้อมูล รายงาน “สถานการณ์การจ้างงาน” จะเผยแพร่ในเวลาประมาณ 20.30 (เวลาในประเทศไทย)
รายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) รายเดือนถูกสร้างขึ้นจากการสำรวจที่ครอบคลุมสองแบบ คือแบบสำรวจครัวเรือน และ แบบสำรวจสถานประกอบการ 
แบบสำรวจครัวเรือน
องค์ประกอบสำคัญของการสำรวจครัวเรือน ได้แก่ :
 • อัตราการว่างงาน
 • อัตราการว่างงานแยกตามเพศ
 • อัตราการว่างงานแยกตามเชื้อชาติ
 • อัตราการว่างงานตามการศึกษา
 • อัตราการว่างงานตามอายุ
 • สาเหตุของการว่างงาน
 • ข้อมูลการจ้างงานตามประเภทของการจ้างงานทางเลือก
 • อัตราการมีส่วนร่วม
แบบสำรวจสถานประกอบการ
ส่วนการสำรวจสถานประกอบการของรายงาน “สถานการณ์การจ้างงาน” ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนนอกภาคเกษตร และสามารถเรียกได้ว่าเป็นรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร องค์ประกอบหลักของแบบสำรวจสถานประกอบการ ได้แก่ :
 • จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรทั้งหมดที่เพิ่มโดยเอนทิตีสำหรับเดือนที่รายงาน
 • การเพิ่มเงินเดือนนอกภาคเกษตรตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม: สินค้าคงทน สินค้าไม่คงทน บริการ และหน่วยงานราชการ
 • รายละเอียดชั่วโมงทำงาน
 • รายละเอียดรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll)

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และ อัตราการว่างงานเป็นหัวข้อข่าวของรายงาน “สถานการณ์การจ้างงาน” แต่นักเศรษฐศาสตร์  และผู้กำหนดนโยบายจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประเมินสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและคาดการณ์ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต รายงานนี้มีข้อมูลเชิงลึกอันมีค่ามากมายเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจเช่นเดียวกับตลาดหุ้น มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าของคลัง และ  ราคา ทองคำ
นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจครัวเรือนเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของอัตราการว่างงาน อัตราการมีส่วนร่วม และแนวโน้มอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับประชากร รายงานการสำรวจสถานประกอบการ/การจ้างงานนอกภาคเกษตร นำเสนอข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมการแยกภาคส่วนโดยละเอียด นักวิเคราะห์หลายประเภทอาจรวมข้อมูลเงินเดือนนอกภาคเกษตรเฉพาะภาคไว้ในการวิเคราะห์ การแจกแจงนี้มักถูกใช้โดยนักวิเคราะห์หุ้นที่รายงานเกี่ยวกับภาคหุ้นและการเปิดเผยรายได้
สถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังแสดงให้เห็นว่าภาคส่วนใดกำลังขยายตัวและหดตัว การขยายสาขาจะช่วยให้มีการจ่ายเงินเดือนใหม่และภาคการทำสัญญาอาจมีผลงานต่ำหรือติดลบซึ่งแสดงว่ามีงานว่างลดลง
ค่าจ้างและการเติบโตของค่าจ้างที่พบในการสำรวจสถานประกอบการก็มีความสำคัญสูงสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เช่นกัน ในอดีต เดือนที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของค่าจ้างมักจะเป็นเดือนพฤษภาคม โดยมีงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 129,000 ตำแหน่ง เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่แย่ที่สุด โดยมีงานเพิ่มโดยเฉลี่ย 69,000 ตำแหน่ง สำหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตร ปี 2537 เป็นปีที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3.85 ล้านตำแหน่ง ในปี 2552 แรงงานตกงาน 5.05 ล้านตำแหน่ง นับเป็นปีที่มีสถิติแย่ที่สุดสำหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในปี 2561 การเติบโตของการจ้างงานเงินเดือนมีจำนวนทั้งสิ้น 2.6 ล้านคน เมื่อเทียบกับการเพิ่ม 2.2 ล้านคนในปี 2560 และ 2.2 ล้านคนในปี 2559

 

Nonfarm Payroll คืออะไร 

ที่มา : investopedia.com

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »