Good Friday วันนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิด

Good Friday วันนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดทำการ เกือบทั้งหมด สำหรับปีนี้ จะตรงกับ ศุกร์ที่ 10 เมษายน

 

Good Friday ความสำคัญและความเป็นมา

Good Friday เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ เป็นวันที่ พระเยซู สิ้นพระชนม์

คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกเรียกวันนี้ว่า ” วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ” ในโบสถ์คาทอลิกจะงดทำพิธีมิสซาในวันนี้ แต่มีพิธีนมัสการกางเขน อ่านคัมภีร์ไบเบิล และอธิษฐานเพื่อคนทั้งโลก ชาวคาทอลิกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อ ส่วน

คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ จะไปที่โบสถ์เพื่อร่วมกันระลึกถึงความรักและความทุกข์ทรมานของพระเยซู สำรวมกายใจให้สงบ สำนึกในความผิดบาปของตน

 

ติดตามเราFb , Youtube

- Advertisement -