หน้าแรกTHAI STOCKBRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.40 บาท วันที่ 10 มิ.ย. 2565

BRRGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.40 บาท วันที่ 10 มิ.ย. 2565


นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 10 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.40 บาทต่อหน่วย โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 8.30 บาท เหลือหน่วยละ 7.90 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ กองทุน BRRGIF จะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากกองทุนรับรู้รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ และขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวนรวม 42.90 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 9.29 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิและขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ทำให้กองทุนยังมีเงินสดจากการดำเนินการ จึงนำมาจ่ายเป็นเงินลดทุน

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2565 นั้น กองทุน BRRGIF มีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 37.71 ล้านบาท ลดลง 3.78% จากไตรมาสแรกของปี 2564 เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลงจากการทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 1.39% จากไตรมาสก่อน ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาสแรกปี 2565 เท่ากับ 33.61 ล้านบาท ลดลง 3.25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 2.35% จากไตรมาสก่อน
Source link
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »