Sunday, September 19, 2021
หน้าแรกสํานักข่าวอินโฟเควสท์ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2564

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2564


ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

กันยายน 2564

 08 ก.ย.-14 ต.ค.   UBIS    เสนอซื้อ     110,746,163 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท
 10 ก.ย.-18 ต.ค.   SF     เสนอซื้อ     932,550,343 หุ้น หุ้นละ 12.00 บาท

กันยายน 2564
 15 ก.ย.       AJA-W3   หลักทรัพย์ใหม่   1,059,269,011 หน่วย
            BTS-W6   หลักทรัพย์ใหม่   658,125,937 หน่วย
            HMPRO   XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1315 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1590 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2260 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0685 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4250 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 ก.ย.       TBSP    XD       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GAHREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MIPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNREIT  ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 12.4431 บาท เป็นหุ้นละ 12.3406 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

PROSPECT ลดทุนจดทะเบียน จากหุ้นละ 9.7192 บาท เป็นหุ้นละ 9.6672 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

TH100 เพิกถอนหลักทรัพย์ –

 17 ก.ย.       ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0920 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0240 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TAE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1450 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TLHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ก.ย.       CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0820 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GOLDPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0842 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5475 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.ย.       BCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ก.ย.       ITEL    XW       4 : 1
            BAY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GPSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1738 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NSI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PB     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.84 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTTGC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ก.ย.       BKI    XD       หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BANPU   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BBL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            HTC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.83 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IRPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KBANK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KKP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.27 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RATCH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.43 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.43 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUSCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TTW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ย.       LHFG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LUXF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3854 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ก.ย.       OTO    XR       1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 8 - 15 ต.ค. 2564)
            ABPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0585 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EASTW   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 30 ก.ย.       CHAYO   XD       หุ้นละ 0.0018519 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

ตุลาคม 2564

 01 ต.ค.       TBSP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

MINT-W6 เพิกถอนหลักทรัพย์ –

SST-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ –

 02 ต.ค.       SMART-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 04 ต.ค.       ASW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02206 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 8 : 1 (รอบ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ

 08 ต.ค.       BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ต.ค.       PLANET   XW       3 : 1
 14 ต.ค.       INSET   XW       2 : 1
 19 ต.ค.       KC     XR       1 : 2 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 8 - 15 พ.ย. 2564)
 20 ต.ค.       WINNER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013888889 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 2 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 27 ต.ค.       BIZ    XW       10 : 1
 28 ต.ค.       DOD    XW       2 : 1 @ 0.10 บาท

พฤศจิกายน 2564
 01 พ.ย.       SINGER   XR       @ 36.3005 บาท
 04 พ.ย.       MC     XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 05 พ.ย.       JMT    XR       @ 41.50 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ธ.ค. 2564)
            JMT    XW       3.418 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 10 พ.ย.       SFLEX   XW       8 : 1

10 : 1

 17 พ.ย.       CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0018519 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 30 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 25 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR       3.376780975 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW       5 : 1ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

แนะนำโบรกเกอร์สำหรับเทรด ฟอเร็กซ์ ทองคำ คริปโต

Icmarkets

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 100 $
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 100 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:2000
 • ฝาก/ถอน: 10/10
ลงทะเบียนเทรด
Icmarkets

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 200 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:500
 • ฝาก/ถอน: 8.5/10

 • คะแนนจากเรา: 9.5/10
ลงทะเบียนเทรด
Exness

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 30 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:2000
 • ฝาก/ถอน: 10/10

 • คะแนนจากเรา: 9.0/10
ลงทะเบียนเทรด
Xm

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 5 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:888
 • ฝาก/ถอน: 9/10

 • คะแนนจากเรา: 9.0/10
ลงทะเบียนเทรด
Liteforex

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ: 50 $
 • เลเวอเลจสูงสุด: 1:500
 • ฝาก/ถอน: 8/10

 • คะแนนจากเรา: 8.5/10
ลงทะเบียนเทรด
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

วิเคราะห์คู่เงิน และ ทองคำ วันนี้

Language »