ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “BTV” ที่ “AA ” แนวโน้ม

206


ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ BTV Ceramic 2000 สะท้อนถึงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารกสิกรไทยและ CGIF ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกันนี้ ทั้งธนาคารกสิกรไทยและ CGIF ต่างให้การค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ในสัดส่วนรายละ 50% ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าว โดยภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวยังคำนึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

? ผู้ค้ำประกันมีสิทธิกำหนดว่าจะชำระแบบเต็มจำนวน (Accelerated Basis) หรือตามกำหนดการชำระแบบเดิมหลังจากมีเหตุผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น (ตามที่ระบุในสัญญาการค้ำประกัน) หรือได้รับแบบทวงหนี้ (ตามที่ระบุในสัญญาการค้ำประกัน) อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้นี้จะไม่ได้รับการค้ำประกันจากธนาคารกสิกรไทยและ CGIF ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเรียกชำระคืนเงินก่อนกำหนดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ตามเหตุไม่ชำระภาระหนี้ 2) ผู้ออกหุ้นกู้เลือกที่จะชำระคืนเงินก่อนกำหนด และ 3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ส่งแบบทวงหนี้ภายในระยะเวลาก่อนครบกำหนด

? ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นในสกุลเงินบาทหาก CGIF พิจารณาแล้วเห็นว่าการชำระเป็นสกุลเงินบาทไม่สามารถกระทำได้หรือไม่เหมาะสม โดยในกรณีดังกล่าว CGIF อาจเลือกชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเป็นเงินสกุลอื่นในมูลค่าเทียบเท่าแทน อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังมองว่าไม่น่าจะมีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนที่ได้รับการรับประกันโดยธนาคารกสิกรไทยเนื่องจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของธนาคารเป็นเงินบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต

อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ BTV Ceramic 2000 สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารกสิกรไทยและ CGIF แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ BTV Ceramic 2000 อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารกสิกรไทยหรือ CGIF เปลี่ยนแปลงไป

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

– เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

– วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

Boonthavorn Ceramic 2000 Co., Ltd. (BTV)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

BTV23DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันมูลค่า 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.htmlทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ Boonthavorn Ceramic 2000 Co., Ltd. (BTV Ceramic 2000) ที่ระดับ ?AA+? โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิต ?AA+/Stable? จากทริสเรทติ้ง) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF: ได้รับอันดับเครดิต ?AAA/Stable? จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน (Trust Fund) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank — ADB) ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือธนาคารกสิกรไทยและ CGIFที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

- Advertisement -
บทความก่อนหน้านี้Long-term Support May Soon Be in View
Next articleErtha Land NFTs ที่ไม่เหมือนใครกำลังบินออกจากชั้นวาง